Locatieraad (voorheen MR)

De school heeft een locatieraad die bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De locatieraad adviseert en beslist over een aantal belangrijke (beleid)zaken. De raad heeft een rol als bewaker van kwaliteit en afspraken. De taken en bevoegdheden van de raad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.

De medezeggenschapsraad van De Vlinderakker bestaat uit 5 leden:

  • Naomi Baselmans (voorzitter)
  • Inge Keizers
  • Noor van de Pas
  • Nicole Vingerhoets
  • Anouk vd Meijdenberg 
  • Mirjam Siesling

De scholen van stichting Samenwijs hebben een Samenwijsraad (voorheen GMR). Hier bespreekt men onderwerpen die voor alle scholen en voor het bestuur van belang zijn. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de Samenwijsraad nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel de locatieraad als de Samenwijsraad zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen aan of zich te onthouden van instemming betreffende voorstellen van het bestuur. 

Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de locatieraad aankaarten. De vergaderingen van beide raden zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

Indien u mee wilt denken over het beleid en de ontwikkeling van de school dan kunt u contact opnemen met een van de locatieraad-leden.