Medezeggenschapsraad (MR)

De school heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR adviseert en beslist over een aantal belangrijke (beleid)zaken. De MR heeft een rol als bewaker van kwaliteit en afspraken. De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in het reglement.

De medezeggenschapsraad van De Vlinderakker bestaat uit 5 leden:

  • Barbara van Herwijnen (voorzitter en afgevaardigde GMR)
  • Naomi Baselmans
  • Noor van de Pas( afgevaardigde GMR)
  • Nicole Vingerhoets
  • Anouk vd Meijdenberg (Kinderopvang)

De scholen van de ´Oude Vrijheid´ hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hier bespreekt men onderwerpen die voor alle scholen en voor het bestuur van belang zijn. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel de medezeggenschapsraad als de GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen aan of zich te onthouden van instemming betreffende voorstellen van het bestuur. Twee afgevaardigden van de MR vertegenwoordigen onze school in de GMR.

Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

Indien u mee wilt denken over het beleid en de ontwikkeling van de school dan kunt u contact opnemen met een van de MR leden.